Dofinansowanie wesprze realizację trzynastu przedsięwzięć, w ramach poddziałań „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” POKL. Pełna lista beneficjentów, wraz z nazwami projektów i wysokością dofinansowania w załaczniku. Instytucją wdrażającą priorytet VII „Promocja integracji społecznej” POKL jest toruński ROPS.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki chcemy wspierać najciekawsze, najlepsze, najlepiej służące społecznościom idee i pomysły oraz przekazywać pomysłodawcom pieniądze, które posłużą jako narzędzie ich realizacji – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. Szczególnie cenne są przedsięwzięcia niosące pomoc i wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, czy to niepełnosprawnych czy też tych, którzy od dawna pozostają bez pracy.

Projekty przyczynią się do rozwoju aktywnych form integracji społecznej, poprzez zawierane kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, bądź aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Część pieniędzy zostanie przeznaczona także między innymi na dokształcanie pracowników pomocy społecznej w regionie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim zrealizuje projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach”. Gmina chce w ten sposób walczyć z problemem pogłębiającego się zjawiska wykluczenia społecznego, związanego z ubóstwem lub uzależnieniami. Realizacja projektu zakłada aktywizację kilkunastu bezrobotnych osób, poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz terapeutą, cykl szkoleń, a także wsparcie finansowe.

Jednym z dwóch projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Włocławku jest przedsięwzięcie „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”. Dzięki jego realizacji ośrodek wesprze 240 osób, w większości długotrwale bezrobotnych, a niekiedy także bezdomnych. Projekt zakłada zawarcie kontraktów socjalnych. Przewidziane są także kursy i szkolenia podnoszące kompetencje oraz umożliwiające aktywizację zawodową, a tym samym ułatwiające późniejsze znalezienie pracy.

Podpisanie umów odbędzie się 24 czerwca, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Początek o godzinie 12.30.

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego