Nagrody specjalne otrzymały projekt budownictwa komunalnego w Rudzie Śląskiej
oraz budowa kompleksu muzealnego w śorach. WyróŜniono pomysły zgłoszone przez
Piekoszów i Rybnik. Finał Konkursu odbył się 25 czerwca w Warszawie.

Przedstawiciele Laureatów głównych nagród pojadą na wyjazd studyjny do Francji, którego
fundatorem jest Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa. Zwycięskie projekty będą także
promowane podczas Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, które zorganizuje w
październiku Investment Support.

W tym roku o nagrody rywalizowały 22 pomysły na przedsięwzięcia publiczno-prywatne.
Największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria „małe PPP” dla projektów o wartości
poniżej 10 mln euro, do której zgłoszono 12 projektów. Zwyciężył projekt„Parking
wielopoziomowy”, zgłoszony przez Urząd Miasta Płocka. W werdykcie jury podkreślano
pragmatyzm, dobre przygotowanie oraz możliwość naśladowania projektu przez inne
podmioty publiczne. Wybierając Laureatów, jury pod przewodnictwem dr Ireny Herbst brało
pod uwagę jakość przygotowania i realne szanse realizacji przedsięwzięć.

Jednogłośne uznanie i główną nagrodę w kategorii „Infrastruktura komunalna” zdobył sopocki projekt
„Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym
rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze”. W werdykcie
podkreślano, że pomyślna realizacja projektu może dać zielone światło innym
przedsięwzięciom tego typu. Laureat w kategorii „infrastruktura sportowo-rekreacyjna” to
projekt Gminy Miejskiej Kraków „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”.
Zakłada uzupełnienie istniejącej i od kilku lat modernizowanej infrastruktury o dalsze
elementy rekreacyjne i komercyjne, w tym hotel.

Nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do Francji dla przedstawicieli Laureata jury przyznało
projektowi „Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali
mieszkalnych w Rudzie Śląskiej poprzez budowę takich lokali w formule PPP”
zgłoszonemu przez Gminę Ruda Śląska. Podobnie jak w ubiegłym roku Jury podkreślało, że ppp to szansa na rozwiązanie pilnego problemu społecznego, jakim jest budowa mieszkań komunalnych.

Natomiast nowatorski pomysł i planowane zaangażowanie partnera
prywatnego w realizację projektu w sektorze kultury to uzasadnienie dla nagrodzenia
przedsięwzięcia Gminy Miejskiej śory – „Muzeum Yatenga – Spotkanie Kultur Świata.
Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach”. Projekt otrzymał nagrodę
specjalną w postaci promocji podczas Forum Inwestycyjnego.

Konkurs Dobre Praktyki PPP jest inicjatywą popularyzującą partnerstwo publiczno-prywatne
jako skuteczną metodę realizacji inwestycji publicznych. Do trzech dotychczasowych edycji
zgłoszono łącznie 93 pomysły na przedsięwzięcia do realizacji z partnerem prywatnym.
Konkurs wspiera pomysły na przedsięwzięcia publiczno-prywatne na początkowym etapie
przygotowawczym. W efekcie mają powstać modelowe projekty partnerstwa publicznoprywatnego
w różnych branżach. Więcej informacji na temat tegorocznej i poprzednich edycji
konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.dobrepraktykippp.eu.

Serwis publiczni.pl był patronem medialnym niniejszego wydarzenia.