Tłumacząc powody weryfikacji list minister Elżbieta Bieńkowska wyjaśniła, że listy projektów kluczowych powstały przed ostatecznym zatwierdzeniem programów przez Komisję Europejską. Istniała więc obawa, że projekty nie są spójne z zapisami programowymi.

Jak mówiła minister rozwoju regionalnego weryfikacja list projektów kluczowych przebiegała dwustopniowo. Pierwszym etapem była powtórna analiza list przez instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów. Następnie ministerstwo rozwoju regionalnego przeanalizowało listy nadesłane przez poszczególne resorty. W wyniku weryfikacji na listach projektów kluczowych pozostały 433 projekty. – Nie dokładaliśmy żadnych nowych projektów do list – oświadczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Środki uwolnione w wyniku weryfikacji list zostaną przeznaczone na realizację projektów z list rezerwowych lub na procedurę konkursową.

– Umieszczenie projektu na liście projektów kluczowych nie oznacza gwarancji uzyskania dofinansowania – tłumaczyła minister Bieńkowska. – Gwarancją dotacji nie jest także pre-umowa, a dopiero podpisanie właściwej umowy o dofinansowanie. Miejsce na liście projektów kluczowych oznacza jedynie, że projekt jest ważny dla strategii rozwoju kraju – powiedziała minister. Zapowiedziała, że przegląd i weryfikacja list będą przeprowadzane co pół roku. Projekty, które nie będą gwarantowały dotrzymania terminów realizacji, będą z nich usuwane.

Minister Elżbieta Bieńkowska podkreślała, że przy weryfikacji list brano pod uwagę wyłącznie kwestie merytoryczne. Przy przeglądzie projektów szkół wyższych kierowano się takimi kryteriami jak kierunki kształcenia (na liście zostały projekty szkół kształcących na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju) oraz możliwość nadawania przez uczelnie stopni naukowych. Weryfikując listę projektów sektora energetycznego sprawdzano przede wszystkim możliwość wykonania projektu do 2015 r. Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to na liście projektów kluczowych znalazło się 6 projektów z lat 2004-2006, 2 projekty tzw. fazowane oraz 25 projektów spełniających dwa podstawowe kryteria: wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz wysoki stopień przygotowania do realizacji. Na liście projektów z zakresu gospodarki odpadami pozostało 15 projektów, z czego 5 to projekty z poprzedniej perspektywy finansowej, a pozostałe 10 to projekty kluczowe dla spełnienia przez Polskę całej grupy dyrektyw odpadowych.

Wyniki weryfikacji list projektów kluczowych

Program Rozwoju Polski Wschodniej – lista projektów kluczowych nie uległa zmianie

Program Innowacyjna Gospodarka

 • Badania i rozwój – nie usunięto żadnego projektu, wolna alokacja do zagospodarowania: 4 125,12 mln zł
 • Instytucje otoczenia biznesu – usunięto 1 projekt z listy rezerwowej, wolna alokacja do zagospodarowania: 10 393,62 mln zł
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – unieważniono całą listę projektów kluczowych
 • Społeczeństwo informacyjne – usunięto 19 projektów z listy podstawowej oraz 14 projektów z listy rezerwowej, wolna alokacja do zagospodarowania: 569,46 mln
 • Program Infrastruktura i Środowisko

 • Transport – usunięto 1 projekt z listy podstawowej (finansowanie ze środków budżetu państwa), wolna alokacja do zagospodarowania: 9,21 mld zł
 • Środowisko – pozostało 48 projektów na liście podstawowej, usunięto 141 projektów z listy podstawowej oraz 208 projektów z listy rezerwowej, wolna alokacja do zagospodarowania: 9,49 mld zł, pierwsze konkursy ruszą w marcu 2008 r.
 • Kultura – usunięto 5 projektów z listy podstawowej, wolna alokacja do zagospodarowania: 855,15 mln zł
 • Energia – zostało 13 projektów z listy podstawowej i 7 na liście rezerwowej, usunięto 2 projekty z listy podstawowej oraz 8 projektów z listy rezerwowej, wolna alokacja do zagospodarowania: 11,35 mln zł
 • Szkolnictwo wyższe – pozostało 25 projektów na liście podstawowej, usunięto 7 projektów z listy podstawowej i 5 projektów z listy rezerwowej, wolna alokacja do zagospodarowania – 319,61 mln zł.
 • Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej nie uległa zmianie.