W dyskusji oprócz ekspertów ministerialnych uczestniczyli reprezentanci lokalnych środowisk zajmujących się problematyką planowania przestrzennego, przedstawiciele biznesu, kultury, nauki i oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Celem rozmów było wypracowanie i przedstawienie opinii dotyczącej Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Województwo Łódzkie znajdując się w środku Polski jest swoistym „okiem cyklonu” – mówiła Elżbieta Hibner, członkini zarządu województwa. – Wszystkie procesy planistyczne – rozwojowe i antyrozwojowe, złe i dobre, zbiegają się w tym miejscu. Dlatego tak ważne jest, że rozpoczynamy tę debatę w właśnie tutaj. Mam nadzieję, że efekty tej dyskusji przełożą się na racjonalne prawodawstwo, które będzie w stanie nam wszystkim – mieszkańcom Polski, Łodzi i województwa zapewnić bezpieczeństwo i poczucie ładu przestrzennego – dodała.

Wnioski i propozycje zgłoszone podczas debaty posłużą Ministerstwu Rozwoju Regionalnego do opracowania rządowego projektu tego dokumentu. Uwagi do Projektu Eksperckiego, który jest dostępny na stronie Ministerstwa (www.mrr.gov.pl), można zgłaszać też za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maile na adres: debata-kpzk@mrr.gov.pl.