Proces przygotowań do audytu obejmował w szczególności:

– stworzenie struktury organizacyjnej,
– przygotowanie dokumentów programowych,
– podpisanie porozumień międzyinstytucjonalnych,
– stworzenie dokumentów zarządczych tj. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Właściwe czynności audytowe trwały od 31 stycznia do 25 kwietnia. Na ich podstawie 29 kwietnia Urząd Kontroli Skarbowej przekazał wstępne sprawozdanie z badania, na które Departament ds. PO Kapitał Ludzki udzielił stosownych odpowiedzi.

Czynności sprawdzające i wdrożenie rekomendacji trwały od maja do lipca. Urząd Kontroli Skarbowej przekazał Ministerstwu Finansów opinię na temat zgodności systemu zarządzania i kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w odniesieniu do PO Kapitał Ludzki.

Zakończenie audytu zgodności stanowi gwarancję, że system związany
z wydatkowaniem unijnych środków finansowych w ramach PO Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim jest poprawny i zgodny z wymogami Komisji Europejskiej.