W związku z powyższym prosimy o przesyłanie informacji na temat zadań realizowanych przez samorządy, mających odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, na sfinansowanie których samorządy nie posiadają wystarczających środków finansowych w budżetach na 2008 rok.

Dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje, które nie były realizowane w oparciu o środki funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006 oraz były realizowane w oparciu o środki własne inwestora. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest konieczność zakończenia i rozliczenia inwestycji w 2008 roku.

W zestawieniu mogą zostać dodatkowo uwzględnione prace przygotowawcze dla projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013, o ile spełniają ww. warunki.