W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek (20 października) uczestniczyli Elżbieta Hibner, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa.

W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu pozytywnie zaopiniowali Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na rok 2009. Dyskutowano również na temat szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, a także przedstawione zostało sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WŁ za I półrocze 2008 roku.