Owe strategie będą prowadzone oraz, co istotne, wspierane finansowo z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W dniu 15 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (DzU z 2008 r. nr 138, poz. 868), określające szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej.

Wsparcie dla projektów jest przeznaczone zwłaszcza dla osób, które przedstawiają ciekawy i oryginalny projekt, mogący realnie przyczynić się do rozwoju i poprawy życia mieszkańców wsi. Ważne jest również to, by projekty mogły działać na rzecz większego zróżnicowania działalności gospodarczej. Mogą na przykład dotyczyć przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, dostępu do sprzętu komputerowego, Internetu, promocji twórczości lokalnej, regionalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów itp.