Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie są praktyczne i prawne uwarunkowania dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym. Zostaną przypomniane podstawowe pojęcia dotyczące dokumentu elektronicznego, sposobu postępowania z dokumentem elektronicznym i podstawowych jego atrybutów, jakimi są niezaprzeczalność poufność i integralność.
 

Zostanie omówiony stan prawny dotyczący postępowania z dokumentem elektronicznym w postępowaniach administracyjnych, szczególnie w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Obszerny zakres  prezentacji będzie poświęcony zmieniającym się regułom dotyczącym podpisu elektronicznego, w kontekście przyjętego przez Parlament Europejski rozporządzenia o elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnianiu tzw. rozporządzenia  eIDAS.
 

Powiemy również o metodach i technikach zarządzania, wspomagających podejmowanie decyzji 

w urzędach administracji publicznej. Skupimy się na przedstawieniu koncepcji zarządzania organizacją w gospodarce opartej na wiedzy. Główny nacisk zostanie położony na zastosowanie technologii Web 2.0, nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, a także informacyjnych portali korporacyjnych z zaawansowanymi narzędziami do integracji, udostępniania i wizualizacji danych wspomagających podejmowanie decyzji.

Przedstawione będzie w  jaki sposób napisać decyzję administracyjną w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi regułami oraz omówione zostaną najczęściej  występujące błędy w redagowaniu decyzji administracyjnych.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/tda/formularz_pr10.php   

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/tda/index.php

a w nim:

Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym – uwarunkowania prawne i praktyczne

Wiesław Paluszyński

Ocena wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Magdalena Kotulska (Politechnika Świętokrzyska)

Metody i techniki zarządzania, wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny)

Jak napisać decyzję administracyjną zgodnie z obowiązującymi regułami. Decyzja administracyjna w formie elektronicznej

Dr Jacek Murzydło

Najczęściej występujące błędy w redagowaniu decyzji administracyjnych

Dr hab. Rafał Szczepaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji)

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: e.janus@cpi.com.pl