O dotacje na budowę wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków w wysokości 72 mln zł starało się 25 małopolskich gmin. Do Działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa MRPO złożono 93 wnioski. Pełną ocenę pozytywnie przeszło 13 projektów. Przyznana kwota dotacji to 61,17 mln zł. Dzisiaj podpisano 8 umów, kolejne (Zabierzów, Jodłownik, Łapanów, Gromnik, Rytro) zostaną podpisane po dostosowaniu dokumentacji do wymogów wynikających z Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

– Całkowita wartość 8 projektów, dla których podpisywane są umowy: 73 282 199,95zł

– Dotacja rozwojowa dla 8 projektów, dla których podpisywane są umowy: 39 766 111,99 zł

– Wkład własny 8 projektów, dla których podpisywane są umowy: 27 438 529,12 zł

– Kwota dotacji z EFRR dla tych projektów: 21 401 181,00 zł.

fot.: www.malopolskie.pl