Uczestników spotkania powitał marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, który mówił: Program Współpracy Transgranicznej Polska–Słowacja, wdrażany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, jest dla Małopolan kontynuacją inicjatyw poprzednich: wynikających z programu przedakcesyjnego PHARE CBC i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Jestem przekonany, że również dzięki dzisiejszym warsztatom zaproponujecie Państwo naszym partnerom słowackim takie projekty, które uzyskają rekomendację Komitetu Monitorującego.

Podczas warsztatów, reprezentująca Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Monika Jurczyk–Parafian, dokonała prezentacji Programu, szczegółowo omawiając priorytety i tematy oraz przykładowe działania, które mogą być w jego ramach realizowane. Praktyczną wiedzą na temat pakietu aplikacyjnego, procesu przygotowania projektu oraz zasad wypełniania formularza dzielili się pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja jest jedynym programem transgranicznym na terenie Małopolski. Jego istotą jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. Obszar kwalifikowany w województwie małopolskim obejmuje podregion nowosądecki (powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański i miasto Nowy Sącz), powiat myślenicki w podregionie krakowskim, powiaty suski, wadowicki i oświęcimski w podregionie oświęcimskim, zaś po stronie słowackiej regiony: Preszowski i Żyliński.

Beneficjentów Programu stanowią jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych; organizacje pozarządowe oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

W ramach Programu wspierane będą projekty o zdecydowanie transgranicznym charakterze realizowane na obszarze wsparcia przez partnerów z obu stron granicy (zgodnie z zasadą partnera wiodącego). Dofinansowane mogą uzyskać projekty przyczyniające się do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej oraz ochrony środowiska, wspierające rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także projekty sieciowe i sprawdzone w INTERREGu mikroprojekty.

Budżet Programu na cały obszar wsparcia na lata 2007-2013 wynosi 185,2 mln euro, w tym z wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 157.4 mln euro (alokacja na stronę polską – 85,9 mln euro). Poziom dofinansowania z EFRR dla beneficjentów wynosi do 85%.