W latach 2007-2013 Polska ma do wykorzystania ponad 67 mld euro. Większość środków zostanie przeznaczona na modernizację i budowę infrastruktury podstawowej oraz na finansowanie tzw. projektów indywidualnych (kluczowych), które stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla realizacji poszczególnych programów operacyjnych. Ich wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i poszczególnych województw.

5 grudnia 2006 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wyborze projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (ostateczna lista projektów została zaakceptowana przez Zarząd 10 lipca 2007). Spośród 166 złożonych projektów wyłoniono 27. Łączna wartość zaakceptowanych wniosków to 3,9 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 1,9 mld zł.

Jak zaznaczył podczas spotkania marszałek Adam Struzik przy wyborze wniosków kierowano się przede wszystkim ich regionalnym charakterem, zgodnością ze strategią rozwoju województwa, a także ich wpływem na wzrost konkurencyjności, efektem synergicznym i poziomem innowacyjności w regionie.

Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego. Wpisanie jej do wykazu nie jest jednak równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Uzależnione jest to od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia, zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący.