Przebieg egzaminu

W tym roku procedura rekrutacyjna została uproszczona. Zrezygnowano ze sprawdzania kwalifikacji kierowniczych. Egzamin będzie się składał z dwóch modułów sprawdzających: wiedzę oraz umiejętności. Oba będą miały formę pisemną. Pierwszy dotyczy szerokiego wachlarza zagadnień: prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania, a także kwestii społecznych i ekonomicznych. Drugi będzie sprawdzał umiejętności rozwiązywania problemów oraz zdolności analizy i wykorzystania informacji.
Moduł wiedzy będzie miał formę testu wyboru. Na odpowiedź na 90 pytań egzaminowani będą mieli półtorej godziny. Za prawidłową odpowiedź przyznawany będzie punkt, za jej brak lub odpowiedź nieprawidłową – 0. Nie przewiduje się punktów cząstkowych.

Z kolei na moduł umiejętności składał się będzie test psychologiczny. Przepisy przewidują możliwość zamieszczenia w tej części także zadań. Na rozwiązanie tego modułu będzie przynajmniej godzina, lecz nie więcej niż 120 minut. Ilość przyznanego czasu zależy od formy i złożoności przygotowanych poleceń. Za drugi moduł można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Istotne są zasady rozliczenia punktacji. Należy zdobyć co najmniej 30 punktów z sekcji wiedzy oraz 20 z sekcji umiejętności, jednocześnie uzyskując z całego egzaminu punktów 90.
Aby zostać dopuszczonym do mianowania należy nie tylko zdobyć wystarczającą liczbę punktów. Trzeba także zająć odpowiednio wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej, mieszczące się w limicie mianowań określonym na dany rok. Choć w ubiegłych latach liczba zgłoszeń była mniejsza od limitów, ten rok może być pierwszym, w którym chętnych będzie więcej niż przewidzianych promocji. Ze względu na oszczędności budżetowe, limit ustalony przez rząd na ten rok został obniżony do 1000 osób.

Wymagania względem kandydata

Kandydat na urzędnika mianowanego będzie musiał wykazać się znajomością języka obcego, będącego językiem roboczym UE. Ustawa o służbie cywilnej wymienia także inne języki, których znajomość dopuszcza do procesu kwalifikacyjnego. Są to języki: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński. Wymagane będzie legitymowanie się potwierdzeniem umiejętności językowych na poziomie B2, czyli średnizaawansowanym.

Ustawa o służbie cywilnej wymienia również ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby wziąć udział postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoba chcąca uzyskać mianowanie w służbie cywilnej musi:

 • być pracownikiem służby cywilnej,
 • posiadać co najmniej trzyletni staż w jej strukturach lub uzyskać zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,
 • posiadać tytuł magistra lub równorzędny,
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Zgłoszenia do tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego rozpoczęły się 1 stycznia i potrwają do 31 maja. Podanie można złożyć przez internetowy system zgłoszeń Krajowej Szkoły Administracji Publicznej na stronie KSAP. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty za przystąpienie do postępowania. W tym roku opłata wynosi 460,95 zł.

  Urzędnicy mianowani

  Mimo dodatkowych przywilejów, jakie niesie ze sobą status urzędnika mianowanego, stosunkowo niewielu pracowników administracji publicznej przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego. Choć w zeszłym roku przewidziano możliwość mianowania 1500 urzędników, jedynie niewiele ponad 1000 osób wzięło udział w procedurze kwalifikacyjnej. To i tak postęp w stosunku do lat poprzednich – w 2007 r. ubiegało się o ten status 700 a w 2008 r. 900 urzędników – to w stosunku do przewidzianych limitów w tych latach – odpowiednio 3000 i 1000 – sytuacja bieżąca odbiega znacznie od założeń rządu.
  W ubiegłym roku, aby zachęcić urzędników do podnoszenia kwalifikacji wprowadzono kolejny przywilej dla urzędników mianowanych w postaci dodatkowego, 12-dniowego urlopu. Jednak, jak twierdzi prof. Mirosław Stec, były szef służby cywilnej, w administracji rządowej powinno być co najmniej 20 tys. urzędników mianowanych. Biorąc pod uwagę, że obecnie jest ich niewiele ponad 6000, aby choć zbliżyć się do postulowanego wyniku należałoby wprowadzić bardziej rozbudowany system zachęt.

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz 1505)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz 1695).
 • Artykuł pochodzi z nr. 2/2010 (12) czasopisama Kadry w Urzędzie>>>

  Kadry w Urzędzie – pierwszy magazyn dla zarządzających kadrami w administracji!