Oprócz otrzymanej statuetki wraz z tytułem Gminy Przyjaznej Środowisku, konto miasta wzbogaciło się o 30.000 zł nagrody pieniężnej przeznaczonej na działania środowiskowe.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Laureatom IX Edycji Konkursu, wyróżnionym oraz Przedłużenia Znaku dla podmiotów, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska. Po raz drugi przyznano również Europejskie Nagrody Ekologiczne samorządom i przedsiębiorstwom, których działania spełniają wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz spełniają standardy Unii Europejskiej z tego zakresu.

Jak co roku wręczono tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. W tym ten szczególny tytuł na wniosek organizacji pozarządowych otrzymała Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska za osobiste zaangażowanie w sprawy ochrony polskiego środowiska naturalnego. W jej imieniu nagrodę odebrała Pani Minister Ewa Junczyk – Ziomecka.

Wśród przybyłych na Gale gości znaleźli się m.in. Minister Kancelarii Prezydenta Ewa Junczyk – Ziomecka, Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Gościem specjalnym podczas Gali był zespół KOMBI, który został przedstawiony zgromadzonym gościom, jako gwiazda kolejnej Gali, kończącej jubileuszową X Edycję Konkursu.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Więcej o konkursie >>>