Co istotne, to właśnie jednostki samorządu terytorialnego będą najważniejszymi beneficjentami funduszy unijnych. Mogą szukać źródeł finansowania realizowanych przez siebie projektów w kilku programach. Przede wszystkim chodzi o programy „Infrastruktura i środowisko” oraz „Kapitał ludzki”. Ponadto w każdym województwie będzie indywidualnie wdrażany program regionalny. Z kolei do pięciu wybranych województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie) adresowany jest program „Rozwój Polski wschodniej”.

Aby się zapoznać z konkretnym programem i prawidłowo wybrać działanie, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do dokumentów programu operacyjnego. Następnie przejść do szczegółowego opisu jego priorytetów i działań (trzeba uważać, żeby korzystać z najnowszej wersji, dokumenty te są bowiem co jakiś czas modyfikowane). To właśnie w tak zwanym uszczegółowieniu przy każdym działaniu odnaleźć można dane na temat potencjalnych beneficjentów, przykładowych projektów i ich wartości (może być podana jego dopuszczalna minimalna i maksymalna wartość) oraz progu dofinansowania.

Kolejnym ważnym dokumentem, bez którego nie będzie możliwe przygotowanie prawidłowego wniosku, są wytyczne w zakresie tzw. kwalifikowania wydatków. Precyzyjnie wskazują one kategorie wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które mogą zostać objęte refundacją. Poniesienie innych rodzajów kosztów (chociaż może być to w praktyce konieczne) skutkuje tym, że muszą one w całości pochodzić ze środków własnych wnioskodawcy i nie będzie możliwości uzyskania ich zwrotu.