W piątek ministerstwo finansów opublikowało, długo oczekiwany przez samorządy, projekt ustawy określający łączny dopuszczalny deficyt gmin, powiatów i województw.  

 

Zgodnie z nową ustawą, suma deficytów poszczególnych JST i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy nie może być wyższa docelowo niż 8 mld zł, z tym, że w roku 2012 i 2013 limit ten będzie wynosił odpowiednio 10 mld zł i 9 mld zł.

 

Przyjęto, że obniżenie deficytu jednostek sektora samorządowego będzie proporcjonalne do tego, jak bardzo trzeba obniżyć deficyt sektora rządowego.

 

Projekt ma być realizacją postanowień majowego porozumienia samorządów z ministerstwem finansów. Ustalono wtedy, że deficyt sektora samorządowego ma w 2012 r. zostać obniżony o 0,4 pkt proc. PKB. Brzegowe warunki reguły wydatkowej określone zostały wtedy w ten sposób, że:
– łączny deficyt sektora samorządowego zostanie obniżony w roku 2012 o 0,4% punktu procentowego PKB,
– reguła będzie dotyczyła całego sektora samorządowego, a nie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę o wiele większy udział deficytu sektora rządowego niż udział deficytu sektora samorządowego w deficycie finansów publicznych ogółem, wypracowano taką regułę, że na sektor rządowy przypada w roku 2012 obniżenie deficytu budżetowego o ponad 4 punkty procentowe, a na sektor samorządowy – tylko 0,4 punktu procentowego.

Z przygotowanych przez poszczególne JST wieloletnich prognoz finansowych wynika, że planowany deficyt sektora samorządowego na 2012 r. przekroczy 12 mld zł.

Według danych ze sprawozdań za 2010 r. budżety JST zamknęły się deficytem w kwocie 15 mld zł, tj. około 1% PKB. Z analizy danych ze sprawozdań wynika, że deficyt JST systematycznie wzrasta. Podczas gdy w 2007 r. budżety JST zamknęły się nadwyżką 2,3 mld zł, to w 2008 r. zanotowały deficyt w wysokości 2,6 mld zł, a w 2009 r. 13 mld zł.

 


Więcej przeczytasz na samorzad.pap.pl