Funkcjonariusze w szczególności sprawdzają: kontakty z obcymi służbami; przestrzeganie prawa; podatność na próby werbunku (kompromitujące materiały w rękach obcych osób); poziom życia (podejrzane jest życie na wyższym poziomie, niż wynika to z dochodów); choroby psychiczne; uzależnienia; prawdziwość informacji podawanych w ankietach.

Wydawanie i weryfikacja certyfikatów to najbardziej masowa czynność wykonywana przez ABW. Rocznie jest to 10-11 tys. poświadczeń. Praca nad każdym trwa dwa do trzech miesięcy. Muszą być odnawiane co pięć lat (ściśle tajne), siedem lat (tajne), dziesięć lat (poufne). Odmów jest bardzo niewiele – w ub.r. było ich 25, a cofnięto 57 certyfikatów. Procedura odwołania się od negatywnej decyzji jest bardzo niedemokratyczna. Sprawdzany przez ABW nie może poznać przyczyny odmowy.

Zobacz broszurę ABW>>>