Projekt ustawy proponuje między innymi:

 • przyznać strażnikom prawo do stosowania środków oddziaływania wychowawczego,
 • przyznać strażnikom prawo do ujęcia i doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu albo gdy nie można ustalić jego tożsamości,
 • ustanowić święto strażnika gminnego w dniu 29 sierpnia,
 • powierzyć nadzór nad strażami gminnymi wojewodzie przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (w miejsce Komendanta Głównego Policji) oraz ustawowo określić zakres tego nadzoru.

  Projekt reguluje również sprawy związane z pragmatyką służbową, wynikające ze specyfiki pracy strażników gminnych. W tym zakresie dokument proponuje:

 • wprowadzić zasadę, że przepisy ustawy o strażach gminnych będą regulowały przeprowadzanie badań psychologicznych, a do badań lekarskich będzie miał zastosowanie Kodeks pracy,
 • wprowadzić możliwość zawarcia ze strażnikiem drugiej umowy na czas określony,
 • dopuścić do wykonywania zadań strażników dopiero po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego,
 • wprowadzić instytucję zawieszenia strażnika w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w razie wszczęcia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • określić dodatkowe przypadki rozwiązania ze strażnikiem umowy o pracę,
 • rozszerzyć zakres prowadzonej przez straże ewidencji, z której informacja byłaby przekazywana właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu), wojewodzie, a następnie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • określić i uzupełnić stanowiska w straży,
 • określić czas pracy strażników.

  Prace toczą się w ramach Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), organu pomocniczego Ministra SWiA, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związku Miast Polskich.

  Projekt ustawy planowany jest do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w czerwcu 2008 roku.