Nowe przepisy dotyczą obiektów handlowych, których powierzchnia sprzedaży wynosi ponad 400 mkw. Zasady ich lokalizacji reguluje szczegółowo ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – uchwalił ją już Sejm, a Senat będzie ją rozpatrywał w następnym tygodniu.

Na sklep o powierzchni sprzedaży od 400 do 2000 mkw. trzeba będzie mieć zezwolenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wyda je, jeśli lokalizacja będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, albo – gdy planu nie ma – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. wuzetką). Potrzebna jest też pozytywna opinia właściwej rady gminy.

Gminni radni będą musieli również wziąć pod uwagę zasady uczciwej konkurencji w prowadzeniu handlu na terenie miasta.

Procedura wydania zezwolenia będzie dłuższa, gdy planowany sklep ma mieć powierzchnię sprzedaży większą niż 2 tys. mkw. Zezwolenie będzie wydawane na czas nieoznaczony, ale wygaśnie, gdy inwestor nie uzyska pozwolenia na użytkowanie obiektu w ciągu trzech lat.

O zezwolenia będą też musiały wystąpić już działające duże sklepy – w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. Otrzymają je bez analiz, opinii, zgody rady gminy i sejmiku.