Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana płac pracowników sektora publicznego wyniosła 2 841 zł. Do najliczniejszej grupy należały osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej. Co druga z nich mogła liczyć na miesięczne pensje w granicach od 2 050 zł do 3 900 zł. Z kolei najwyższe dochody – wynoszące 3 400 zł (mediana) – wystąpiły wśród przedstawicieli służb mundurowych.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób pracujących w sektorze publicznym

Mundurówka hojniejsza niż administracja
W podziale na szczeble, osoby zatrudnione w służbach mundurowych na stanowisku specjalisty zarabiały nawet o 700 zł więcej niż te pełniące podobne funkcje w administracji państwowej i samorządowej. Nieco mniejsze różnice w zarobkach wystąpiły w grupie starszych specjalistów i kierowników. Było to odpowiednio 290 zł i 300 zł na korzyść funkcjonariuszy mundurowych.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń pracowników służb mundurowych oraz administracji państwowej i samorządowej na wybranych szczeblach

Na Mazowszu najlepiej
Jeżeli chodzi o kształtowanie się płac pracowników szeregowych w sektorze publicznym w wybranych województwach (wykres 2), to zdecydowanie najlepiej wynagradzano osoby zatrudnione w Mazowieckim (2 630 zł). Ich zarobki były o 654 zł wyższe od tych, które uzyskali pracownicy na Lubelszczyźnie (1 976 zł).

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników szeregowych w wybranych województwach

Liczy się doświadczenie
Eksperci firmy Sedlak & Sedlak porównali wynagrodzenia osób na stanowiskach specjalistycznych posiadających różne doświadczenie zawodowe. Wśród najlepiej zarabiających specjalistów znalazły się osoby ze stażem pracy powyżej 16 lat (3 200 zł). Nieco inną sytuację można było zaobserwować w grupie starszych specjalistów. Tutaj najwyższe dochody uzyskały osoby z doświadczeniem zawodowym mieszczącym się w przedziale od 9 do 10 lat. Mediana ich wynagrodzenia miała wartość 3 810 zł i była o 210 zł wyższa od tej należącej do osób z najdłuższym stażem pracy.

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych o różnym stażu pracy

Publiczni doceniają też wykształcenie
Jak pokazało badanie, uzyskanie dyplomu magistra lub inżyniera w znacznie większym stopniu niż posiadanie tytułu licencjata wpływało na poziom zarobków osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Przykładowo, starszy specjalista z ukończonymi studiami magisterskimi mógł liczyć na pensję wynoszącą 3 800 zł, tymczasem absolwent studiów licencjackich zatrudniony na tym samym stanowisku otrzymywał już 800 zł mniej. Różnice te były jeszcze większe w grupie kierowników i wyniosły 1 000 zł na korzyść osób z dyplomem magistra lub inżyniera.

Wykres 4. Wynagrodzenia całkowite osób posiadających wykształcenie wyższe oraz niepełne wyższe na wybranych szczeblach zarządzania

Spece od administracji – dobrze opłacana społeczność
Z dostarczonych przez respondentów informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach wynika, że najwyższe pensje uzyskali kierownicy ds. administracyjnych. Mediana ich płac wyniosła 4 000 zł i stanowiła 200 proc. mediany wynagrodzeń referentów zatrudnionych w urzędach (2 000 zł).

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób pracujących na wybranych stanowiskach

Zaprezentowane dane wynik pochodzą ze zorganizowanego po raz szósty przez firmę Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. W 2009 roku uczestniczyła w nim rekordowa liczba 92 785 osób. W obliczeniach uwzględniono dane 89 934 respondentów. Ze względu na strukturę badanej próby wyniki tego badania odbiegają od danych dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń dominują ludzie młodzi (73,8 proc. ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (73,3 proc.). Czynniki te sprawiają, że wynagrodzenia uczestników badania są wyższe niż typowych przedstawicieli społeczeństwa.

Ponadto autorzy badania zwracają uwagę, że prezentując dane liczbowe posługują się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach traktować jako mediany wynagrodzenia całkowitego brutto.

Aleksandra Czajka, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z nr. 3/2010 (12) czasopisma Kadry w Urzędzie>>>

Kadry w Urzędzie – pierwszy magazyn dla zarządzających kadrami w administracji!