W województwie kujawsko-pomorskim pracuje prawie 1500 pracowników socjalnych. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie osobom, które tego potrzebują. Mają również uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Wyróżnienie można otrzymać między innymi za podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, tworzenie rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje pomocy społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, działające w zakresie pomocy społecznej. Wnioski należy składać do 30 września do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.