Konkursy przybiorą charakter cykliczny (konkurs zamknięty) bądź ciągły (konkurs otwarty). W konkursie cyklicznym terminy naboru wniosków, tj. data otwarcia oraz zamknięcia, określane będą z góry. W ramach konkursu ciągłego nabór oraz ocena wniosków prowadzone będą na bieżąco, aż do wyczerpania limitu środków finansowych. Poziom ich wykorzystania będzie aktualizowany na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs.

Tryb indywidualny znajdzie zastosowanie do projektów kluczowych, zgłaszanych przez beneficjentów imiennie i wskazanych w danym programie operacyjnym. Indywidualne projekty kluczowe to inwestycje uznane za ważne dla rozwoju danego sektora lub obszaru gospodarki. Umieszczenie inwestycji na liście projektów kluczowych jest deklaracją woli jej dofinansowania i oznacza zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu na jej realizację. Nie oznacza to jednak automatycznej akceptacji projektów. Przyznanie dofinansowania będzie bowiem uzależnione od spełnienia wymagań związanych z dokumentacją projektu oraz gotowości inwestorów do realizacji przedsięwzięcia.

W trybie systemowym dofinansowywane będą przedsięwzięcia realizowane przez organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych w związku z wypełnianymi przez nie zadaniami publicznymi.

Informacja o otwarciu konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej nabór oraz w mediach (dziennik o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym). Ogłoszenie określi termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie, rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, typ beneficjentów, kwotę środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów i poziom dofinansowania. W ogłoszeniu znajdą się również informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów, terminu rozstrzygnięcia konkursu, wzory wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu.

Procedura oceny wniosków składać się będzie z oceny formalnej oraz merytorycznej, zawierającej także elementy oceny techniczno-ekonomicznej projektu.