Odpowiedź Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby dni, w których pozostawał on w danym miesiącu w stosunku pracy.
Przepisy wyraźnie określają sposób naliczania wynagrodzenia osób zatrudnionych w trakcie miesiąca, przy czym bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że pracownik i tak nie wykonywałby w tym okresie pracy, np. ze względu na występowanie dni świątecznych, a także sobót i niedziel.

 

Uzasadnienie – Sposób ustalania wynagrodzenia pracownika, który nie pozostawał w zatrudnieniu przez okres pełnego miesiąca, reguluje § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia i innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: r.o.w.).

 

Sposób ustalania wynagrodzenia określony w § 12 r.o.w. stosuje się do pracowników, których wynagrodzenie ustalane jest w formie stałej kwoty.

 

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca – jeżeli pracownik był w tym miesiącu nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia, które przysługiwałoby pracownikowi za cały pełny przepracowany miesiąc. Zasadę tę stosuje się także w przypadku pracownika, którego okres zatrudnienia nie obejmuje pełnego miesiąca.
Przepisy jednoznacznie zatem wskazują sposób naliczania wynagrodzenia w przypadku podjęcia pracy w czasie trwania miesiąca. Stosowanie innego algorytmu naliczania wynagrodzenia bądź przyznanie pracownikowi wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowiłoby naruszenie przepisów prawa pracy. Innymi słowy, nawet jeśli – tak jak w tym przypadku – faktyczna wysokość wynagrodzenia będzie taka sama jak przy normalnych zasadach naliczania miesięcznego wynagrodzenia (ponieważ faktyczna liczba przepracowanych godzin będzie taka sama), to i tak należy przeprowadzić wskazaną procedurę naliczenia wynagrodzenia za niepełny miesiąc pracy.

 

 


Autor: Magdalena Szochner-Siemińska

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292)

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<