Akt mianowania powinien precyzyjnie określać stanowisko pracy nauczyciela. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może być dokonana w drodze przeniesienia – za zgodą lub na prośbę nauczyciela.
1. Z nazwy stanowiska powinny wynikać obowiązki nauczyciela oraz obowiązkowy wymiar zajęć
Stanowisko pracy nauczyciela w akcie mianowania powinno być na tyle dokładnie określone, aby wynikało z niego, do wykonywania jakich zajęć nauczyciel jest zobowiązany. Na podstawie wskazanego stanowiska powinno być również możliwe ustalenie, jaki obowiązuje nauczyciela wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel.

Akt mianowania musi dokładnie określać stanowisko pracy nauczyciela
Nie wystarczy wskazać w akcie mianowania stanowisko pracy, np. nauczyciel szkoły podstawowej, nauczyciel gimnazjum, nauczyciel. Należy określić również, jakiego przedmiotu nauczyciel będzie nauczał lub jakie zajęcia będzie prowadził (np. nauczyciel języka polskiego, pedagog szkolny, wychowawca w internacie).
Odnosząc się do treści stanowiska pracy określonego w akcie mianowania, o którym mowa w pytaniu, należy przyjąć, że pomimo błędnego sformułowania aktu mianowania nauczyciel zatrudniony został na takie stanowisko, do którego posiadał wymagane kwalifikacje w dniu nawiązania aktu mianowania. Faktycznie bowiem nauczyciel świadczył pracę na takim stanowisku, pomimo że formalnie akt mianowania tego nie określał.
2. Szczególna trwałość stosunku pracy nauczyciela z mianowania
Stosunek pracy z mianowania różni się od umownych stosunków pracy przede wszystkim trwałością. Do stosunku pracy z mianowania nie można zastosować wypowiedzenia zmieniającego. A zatem nie można również na tej podstawie dokonać zmiany stanowiska pracy nauczyciela. Stanowisko pracy zalicza się bowiem do istotnych warunków pracy i płacy, które są przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy w przypadku umownych stosunków pracy.

SN: Do aktu mianowania nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego
Karta Nauczyciela w sposób pełny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunków pracy na podstawie mianowania. Uwzględniając towarzyszącą stosunkom pracy z mianowania wzmożoną ochronę ich trwałości należy uznać, iż odniesienie do przepisów Kodeksu pracy, zawarte w ustawie Karta Nauczyciela, nie odnosi się do art. 42 Kodeksu pracy.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 1999 r. I PKN 595/98, OSNP 2000/8/300).
3. Dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania – możliwe przeniesienie
Treść stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zmienić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Karcie Nauczyciela. Przepisy umożliwiają m.in. zmianę stosunku pracy polegającą na przeniesieniu nauczyciela. Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można przenieść na inne stanowisko w szkole jeżeli wyrazi na to zgodę lub na jego prośbę. Do zmiany stanowiska dochodzi wyłącznie w trybie przeniesienia, a nie wypowiedzenia zmieniającego. Przeniesienie wymaga formy pisemnej i dokonywane jest bez żadnych ograniczeń czasowych.
4. Przydział godzin ponadwymiarowych – zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela
Odrębna kwestia dotyczy natomiast godzin ponadwymiarowych. Liczba ich wynika z konieczności realizacji planów nauczania i powstają one najczęściej na skutek stałej lub czasowej nieobecności nauczycieli w szkole. Godziny te zatem mogą zmieniać się rokrocznie, a nawet w trakcie roku szkolnego, i najczęściej nie jest możliwe przyporządkowanie ich do jednego stosunku pracy. Dyrektor szkoły może zatem przydzielić takie godziny bez zgody nauczyciela z uwzględnieniem wyłącznie posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji. Dyrektor szkoły nie może zatem przydzielić nauczycielowi godzin ponadwymiarowych do nauczania przedmiotów, do których nauczyciel nie posiada kwalifikacji.

Podstawa prawna
» art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),
» art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Źródło Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
www.portalkadrowy.pl