Od dnia 1 stycznia 2008 roku, wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1. za wydanie:
a. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
b. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
C. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
d. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
e. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy -0,50 zł,
f.dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 0,50 zł;

2. za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – 1 zł;

3. za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem – 0,50 zł;

4. za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy – 1 zł;

5. za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia – 1 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 07.121.839)