Przeprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego badanie ankietowe jest elementem prac zmierzających do stworzenia całościowej polityki regionalnej kraju. W maju 2008 r. rozesłano do urzędów marszałkowskich oraz ministerstw pierwszą ankietę dotyczącą pożądanych zmian polityki regionalnej państwa. Pytano w niej między innymi o efekty regionalne strategii sektorowych, mechanizmy koordynacji działań podejmowanych w różnych sektorach w ramach polityki regionalnej, możliwości włączenia innych układów odniesienia poza wojewódzkim, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów wojewódzkich. Kolejną, uzupełniającą ankietę skierowaną tylko do ministerstw przeprowadzono w lipcu 2008 r.

Z analizy opinii zaprezentowanych przez urzędy marszałkowskie wyłoniło się kilka obszarów tematycznych, które będą wymagały w najbliższym czasie pogłębionych badań eksperckich. Należą do nich między innymi:

 • rola samorządu w politykach sektorowych,
 • czynniki decydujące o konkurencyjności województw,
 • spójność i komplementarność wsparcia skierowanego do obszarów wiejskich.
 • Odpowiedzi resortów wskazują przede wszystkim na powszechną świadomość braków występujących po stronie polityki regionalnej prowadzonej przez państwo. Luki dotyczą m.in. braku spójnego strategicznego dokumentu, o mniejszym stopniu ogólności niż SRK, w którym określone byłyby podstawowe obszary problemowe wraz z instrumentami, które powinny być na te obszary skierowane oraz metodą koordynacji podejmowanych działań.

  W udzielanych odpowiedziach resorty zgodnie uznały potrzebę zwiększenia kompetencji i odpowiedzialności samorządów województw oraz wypracowania instrumentów finansowych, które umożliwiłyby im prowadzenie samodzielnej polityki rozwoju regionu.

  Najczęściej pojawiającym się obszarem problemowym wymienianym przez respondentów była relacja miasto-wieś. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił o konieczności niwelowania dysproporcji rynku pracy na obszarach wiejskich i w mieście. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj kwestia możliwości szybkiego przemieszczania się oraz rozwój dostępu do Internetu. Niezbędna jest również poprawa jakości edukacji na wsi.

  W kolejnym etapie prac MRR przygotuje Tezy i założenia krajowej strategii rozwoju regionalnego. W dokumencie podjęta zostanie próba diagnozy aktualnego stanu polityki regionalnej. Zebrane zostaną także zasady polityki regionalnej państwa i sposoby postępowania w odniesieniu do obecnych celów określonych w SRK i NSRO. Podstawowym celem dokumentu będzie sformułowanie (przy dokonaniu określonych założeń odnoszących się co wystąpienia lub też nie wystąpienia pewnych zjawisk, faktów i procesów) tez z zakresu polityki regionalnej państwa, których odzwierciedlenie powinno znaleźć się w krajowej strategii rozwoju regionalnego.

  fot. www.mrr.gov.pl