Podstawowa zmianą jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o jednostki badawczo rozwojowe, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sad Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej –Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Narodowy Bank Polski. Zmiany zakresu podmiotowego mają także na celu zwiększenie kręgu podmiotów występujących o dofinansowanie.

W ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) wprowadzono zmiany będące konsekwencją pojawienia się w ustawie o informatyzacji pojęć: elektronicznej skrzynki podawczej, urzędowego poświadczenia odbioru oraz wprowadzenia identyfikacji użytkownika systemów informatycznych. Najważniejsza zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia art. 14 § 1, który umożliwia organom załatwianie spraw w formie innej niż pisemna, czyli w postaci dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Ustawa wchodzi w życie 17.6.2010 r. Przepisy nowelizujące ustawę z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), ustawę z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), ustawę z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.) oraz ustawę z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) wchodzą w życie 1.1.2011 r.

Artykuł pochodzi z serwisu portalrb.pl