Od pewnego czasu obserwuje się zmiany, które KIO wprowadziła w kwestii linii orzeczniczej zespołów arbitrów. Wcześniej niedopuszczalne zawieranie umów po upływie terminu złożonej oferty dziś stało się rzeczą możliwą. Zmiana ta wiąże się z dodatkowymi i bardzo istotnymi ułatwieniami, takimi jak umożliwienie samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę.

Liberalizacja orzecznictwa KIO jest także wdrażana w zakresie uzupełnienia dokumentów oraz pełnomocnictw. Krajowa Izba Odwoławcza rezygnuje z podejścia administracyjno-prawnego na rzecz podejścia cywilistycznego.

Obecnie dokonywana nowelizacja p. z. p, dotycząca kwestii działania systemu odwoławczego pozwoli na rozszerzenie zakresu możliwości odwoływania się wykonawców. Pojawi się możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach w wartości niższe niż przewidują to progi unijne. Ponadto KIO nie będzie orzekać unieważnieniu postępowania z urzędu. Otrzyma natomiast pewne dodatkowe obowiązki dotyczące rozstrzygania o zastrzeżeniach pokontrolnych. Jeśli zaś chodzi o najistotniejsze z otrzymanych uprawnień to z pewnością należy wymienić prawo do decyzji o wcześniejszym zawarciu umowy o zamówienie publiczne przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.