Zmienione przepisy będą stosowane od 24 września, gdyż tego dnia weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych.

Część przepisów będzie obowiązywać wstecz, gdyż znajdzie zastosowanie do już trwających przetargów. Chodzi o zmienione przepisy dotyczące zmiany ogłoszeń, treści specyfikacji, poprawiania omyłek w ofertach oraz przesłanek odrzucenia ofert.

Nowe przepisy umożliwiają poprawkę nie tylko oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, ale także błędów polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, pod warunkiem, że omyłki te (a w zasadzie ich korekta) nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.

Niniejsze przepisy rozszerzają również zakres dokumentów i oświadczeń, jakie można uzupełnić. Jeśli do oferty nie zostaje złożone pełnomocnictwo bądź jest ono wadliwe, to wolno je uzupełnić. Dotychczas nie było to możliwe.

Dotychczas przedsiębiorcy mogli bez konsekwencji nie uzupełniać dokumentów. Pozwalało to na zmowy cenowe. Firmy celowo nie reagowały na wezwanie do uzupełnienia braków, zmuszając w ten sposób zamawiającego do wyboru droższej oferty. Teraz brak uzupełnionej dokumentacji zagrozi utratą wadium (art. 46 ust. 4a pzp) – podała „Rzeczpospolita”.