Dziennik informuje, że do konsultacji trafiły właśnie przygotowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekty rozporządzeń dotyczące nowych warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a także postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec tych urzędników.

Największych zmian mogą się spodziewać urzędnicy piastujący wysokie i kierownicze stanowiska. W myśl nowych przepisów będą oceniani według dziewięciu stałych kryteriów. Zdaniem projektodawcy wprowadzenie oddzielnych zasad oceniania osób zajmujących najwyższe stanowiska jest uzasadnione odmiennym charakterem ich pracy. Ocena szeregowych urzędników i pracowników służby cywilnej zatrudnionych na czas nieokreślony będzie obejmować wykonywanie obowiązków wynikających ze stanowiska pracy.

Przepisy rozstrzygają jednoznacznie, że ocena będzie dokonywana co dwa lata (dotychczas nie rzadziej niż raz na 24 miesiące i nie częściej niż raz na 12 miesięcy). Wówczas to przełożony określi na podstawie pięciostopniowej skali ocen, jak urzędnik wykonuje swoje obowiązki: znacznie powyżej oczekiwań, powyżej oczekiwań, na poziomie oczekiwań, poniżej oczekiwań, znacznie poniżej oczekiwań. Co ważne, dwie ostatnie są negatywne.

Projektodawca proponuje, aby po przyznaniu jednej z ocen pozytywnych przełożony mógł na arkuszu oceny złożyć wniosek o awans. Jeżeli urzędnik podczas dwóch kolejnych ocen otrzyma jedną z dwóch najwyższych not (znacznie powyżej oczekiwań i powyżej oczekiwań), to awans na kolejny stopień służbowy nastąpi automatycznie w ciągu 30 dni od oceny.

Jeżeli jednak urzędnik otrzyma jedną z dwóch negatywnych ocen (poniżej oczekiwań albo znacznie poniżej oczekiwań), to jego praca zostanie ponownie oceniona już po upływie sześciu miesięcy. Jeśli otrzyma wtedy drugą z kolei ocenę negatywną, nastąpi rozwiązanie z nim stosunku pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.