To rozwiązanie jest przewidziane w projekcie ustawy, dotyczącej zmiany ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W dalszym ciągu ZUS pozostanie pod nadzorem ministra pracy, co pozwoli uniknąć sporów kompetencyjnych dotyczących właściwego organu nadzoru nad ZUS.

Zmiany w trybie wyboru prezesa ZUS, wynikają bezpośrednio z nowelizacji ustawy o Służbie Cywilnej oraz i zmianie niektórych innych ustaw likwidującej Państwowy Zasób Kadrowy.
Zdaniem Marka Rockiego, członka Rady Służby Publicznej, wyłanianie prezesa droga konkursu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Osoba powoływana z zasobu kadrowego na stanowisko kierownicze nie zawsze posiada adekwatne przygotowanie merytoryczne i kompetencje niezbędne dla pełnionego urzędu.

Teraz kandydaci będą mieli obowiązek posiadania niezbędnych kwalifikacji i wykształcenia – zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń społecznych.