Tylko wyjątkowo w 2008 roku wnioski będą mogły być składane w kwietniu zamiast w marcu. Natomiast bank ogłosi informację o udzieleniu finansowego wsparcia w Biuletynie Informacji Publicznej w 2008 roku w dwóch terminach: do 15 lipca oraz do 31 grudnia. Natomiast począwszy od 2009 roku zrobi to do 30 czerwca i do 31 grudnia.

Wnioskodawca do wniosku dołącza dokumenty: potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych oraz koszty przedsięwzięcia, a także projekt budowlany. Składa także oryginał odpisu z księgi wieczystej wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku i oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu wyrysu z ewidencji gruntów również wydaną nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożenia wniosku.