Przyjęte zostały poprawki dotyczące:

1) doprecyzowania art. 1 pkt 2 lit. b (art. 4 pkt 3 lit. k ustawy – Prawo zamówień publicznych) poprzez zastąpienie wyrazów „innych substancji” wyrazami „innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji” – poprawka odnosi się do wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych dostaw uprawnień emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;

2) doprecyzowania art. 1 pkt 11 lit. a (art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp) – dodano możliwość uzupełniania wadliwych pełnomocnictw oraz wskazano, że oświadczenia lub dokumenty składane lub uzupełniane na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert;

3) doprecyzowania w art. 1 pkt 16 (ar 46 ust. 4a ustawy – Pzp) – wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złoży pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

4) doprecyzowania art. 1 pkt 16 (art. 46 ust. 2 ustawy – Pzp) – nadano nowe brzmienie wprowadzeniu do wyliczenia;

5) nadania nowego brzmienia art. 1 pkt 28 lit a (art. 85 ust. 2 ustawy – Pzp) – wskazano, iż zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą;

6) dodania w art. 1 w pkt 49 przed lit. a lit … (art. 191 ust. 1a ustawy – Pzp) – wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania;

7) nadania nowego brzmienia art. 4 ust. 1 oraz dodania w art. 4 ust. 1a (przepis przejściowy) – tym samym:

a) od dnia wejścia w życie ustawy, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, będą miały zastosowanie nowe reguły dotyczące:

– zmiany ogłoszeń,
– zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
– poprawiania omyłek w ofercie,
– przesłanek odrzucenia oferty,

b) do protestów wnoszonych w dniu lub po dniu wejścia w życie ustawy będą miały zastosowanie nowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej.

Odrzucone zostały natomiast poprawki odnoszące się do:

1) skreślenia w art. 1 pkt 8 (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp) – tym samym przywrócono możliwość przedstawiania przez wykonawców, w celu wykazania dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału lub osób;

2) skreślenia w art. 1 pkt 9, 10 i 42 (art. 24 ust. 1 pkt 1, art. 24a oraz art. 154 pkt 5a ustawy – Pzp) – w ten sposób przywrócono rozwiązanie polegające na:

– wykluczaniu z postępowania wykonawcy, który wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

– obowiązku przesyłania przez zamawiającego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpisu ww. orzeczenia niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się,

– prowadzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, aktualizowanego na podstawie przesyłanych orzeczeń sądowych;

3) dodania w art. 1 pkt 11a, w art. 1 pkt 12 lit a i b oraz zmiany w art. 5 (art. 27 ust. 6 – 8, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy – Pzp oraz przepis końcowy) – tym samym zrezygnowano ze wskazywania formy elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jako podstawowej (obok zwykłej formy pisemnej) formy wnoszenia protestu i odwołania;

4) zastąpienia w art. 1 w pkt. 18 (art. 50 ust. 2 ustawy – Pzp) wyrazów „o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” wyrazami „o którym mowa w ust. 1”;

5) nadania nowego brzmienia art. 1 pkt 41 lit. a tiret pierwsze (art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp);

6) dodania w art. 1 w pkt 43 (art. 164 ust. 1 ustawy – Pzp) po wyrazie „protokół” wyrazu „kontroli”.