Tematem przewodnim konferencji jest nowy obowiązek dotyczący badania sprawozdań finansowych przez jednostki samorządowe wprowadzony mocą regulacji określonych w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Nowa regulacja stawia przed samorządami jako podmiotami badanymi nowe wyzwania, przede wszystkim w zakresie wypełnienia obowiązku badania sprawozdania finansowego ale również efektywnej współpracy z biegłym rewidentem w procesie badania, a także w konsekwencji rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez radę i komisję rewizyjną jednostki samorządu terytorialnego.

Do projektu zaprosiliśmy wybitne autorytety i praktyków, którzy pomogą Państwu sprostać temu zadaniu: Prezes BDO Polska dr Andre Helin, dr. Mirosław Czekaj- Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy, dr. Mariusz Andrzejewski – były Wiceminister Finansów, Jacek Gdański – były wieloletni wicedyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów oraz Tomasz Wojtania – niezależny ekspert.

Omówione zostaną następujące tematy:
1. Obowiązki audytora oraz zasady współpracy jednostki samorządu terytorialnego z audytorem
2. Prawno – ekonomiczne aspekty funkcjonowania rewizji finansowej w Polsce – kierunki zmian
3. Ratio legis i praktyczne implikacje obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4. Doświadczenia samorządów już badanych przez biegłego rewidenta, współpraca z biegłym w procesie badania na przykładzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
5. Stan rachunkowości budżetowej w Polsce i jej wpływ na jakość sprawozdań budżetowych finansowych – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez radę i komisję rewizyjną jednostki samorządu terytorialnego.

UWAGA: Cena promocyjna 410 zł + 23%VAT obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 20.04.2011 r. Od dnia 21.04.2011r. obowiązuje cena: 510 zł + 23% VAT* *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia ze strony www.polexpert.com.pl.

Więcej informacji udziali Państwu:
Magdalena Rafalska 022 543 16 97 www.polexpert.com.pl