Zmiana rozporządzenia ma dwojaki charakter: porządkujący oraz zmieniając wysokość stawek wynagrodzenia. Ponadto zmieniono obowiązujące dotychczas
zasady przyznawania dodatków.


Uzasadnienie:
Ponieważ w poprzednim stanie prawnym w części załączników znajdowały się nieobowiązujące tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego, przy czym same tabele dalej znajdowały się w załącznikach, a jedynie kategorie zaszeregowania i stawki miesięczne zostały poskreślane, obecnie usunięto całe tabele z załączników. Ponadto podwyższono zarówno dolne jak i górne pułapy widełek miesięcznych stawek zaszeregowania. Ustanowiono nowe tabele zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego – stanowią one załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Z rozporządzenia usunięto przepis przyznający pracownikom prawo do otrzymania dodatku za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych. Natomiast wprowadzono możliwość otrzymania dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia
zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas określony. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych
środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
Z rozporządzenia usunięto przepisy dające pracownikom prawo do następujących dodatków:

  • za znajomość języków obcych w wysokości do 20% minimalnej stawki,
  • przysługujących kierowcy z tytułu powierzenia dodatkowych czynności wykraczających poza zakres ich normalnych obowiązków
  • za posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
  • z tytułu zatrudnienia na terenie wsi oraz miast liczących do 5.000 mieszkańców.
    Podstawa prawna:
    Rozporządzenie Ministra kultury i dziedzictwa narodowe go z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury