Pracownikowi nie można wydać polecenia podróży służbowej (delegacji) w celu uczestnictwa w procesie sądowym, w którym jest stroną. Należy go jednak zwolnić od pracy na czas czynności związanych z postępowaniem przed sądem.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 775 par. 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jak wynika z powyższego przepisu, polecenie wyjazdu służbowego, a więc wystawienie tzw. delegacji służbowej może nastąpić tylko w celu wykonywania zadań służbo-
wych – a nie załatwienia spraw prywatnych pracownika, nawet związanych z jego zatrudnieniem. Pracodawca jest jedynie zobowiązany do zwolnienia
pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia stawienia się na wezwanie sądu (par. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Za czas tego zwolnienia pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach (jeśli przepisy wewnątrzzakładowe nie przewidują zachowania prawa do wynagrodzenia). Jednocześnie należy zaznaczyć, że rekompensata utraconego zarobku od sądu nie przysługuje racownikowi stawiającemu się na rozprawie w charakterze strony postępowania sądowego, a nie świadka. W takim przypadku pracownik będzie mógł domagać się rekompensaty utraconego zarobku tylko wtedy, gdy wygra sprawę. Utracony zarobek oraz inne koszty (np. podróży na rozprawę) zwróci pracownikowi w takiej sytuacji nie sąd, lecz druga (przegrana) strona sporu sądowego (por. w tej kwestii pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 21 lipca 2009 r., nr GPP-110-4560-46/09/PE/RP).


Podstawa prawprawna:
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania racownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.)