W razie zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru pracownika samorządowego na podstawie umowy o pracę na czas określony, późniejsze przedłużenie umowy w postaci aneksu na dalszy czas określony lub nieokreślony albo w sytuacji, gdy bezpośrednio po wygaśnięciu umowy na czas określony zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony lub na czas nieokreślony, nie jest wymagane przeprowadzanie kolejnego naboru, jeżeli przedłużenie umowy dotyczy stanowiska, na które przeprowadzany był nabór.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: nowa ustawa o pracownikach samorządowych), otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów należy przeprowadzać na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.
W ustawie zawarto definicję tych stanowisk. Zgodnie bowiem z art. 12 nowej ustawy, wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym
stanowiskiem urzędniczym jest to, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony inny pracownik
samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadaposiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
Ustawa stanowi ponadto, iż nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
Z powyższej definicji wynika więc, że wolnym stanowiskiem urzędniczym, na które należy przeprowadzić otwarty i konkurencyjny nabór jest między innymi takie stanowisko, na które nie został przeprowadzony nabór. Przeprowadzenie naboru na dane stanowisko, powoduje wyłączenie tego stanowiska z zakresu pojęciowego definicji „wolnego stanowiska urzędniczego”, na które zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych należy przeprowadzać
kolejny nabór.
W związku z powyższym, w razie wcześniejszego przeprowadzenia naboru na dane stanowisko w jednostce zatrudniającej pracowników samorządowych,
w wyniku którego obsadzono to stanowisko w ramach umowy o pracę na czas określony, przedłużenie tej umowy albo zawarcie kolejnej umowy na tym stanowisku z tą samą osobą nie wymaga przeprowadzenia kolejnego naboru.Stanowisko takie jest bowiem stanowiskiem na które wcześniej przeprowadzany był nabór i w związku z tym nie jest wolnym stanowiskiem urzędniczym. Ustawa nakazuje przeprowadzanie naboru jedynie na stanowiska, które zaliczają się do zawartej w nowej ustawie o pracownikach samorządowych definicji wolnych stanowisk urzędniczych.
Ustawa przewiduje ponadto w art. 15 ust. 3, że na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór, i na którym w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistniała konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, istnieje możliwość zatrudnienia kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Skoro więc istnieje możliwość zatrudnienia kolejnej osoby z listy bez przeprowadzania nowego naboru, tym bardziej dopuszczalne jest dalsze zatrudnienie tej samej osoby, bez konieczności przeprowadzania ponownego naboru.


Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458)
Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)