Przedłużenie umowy o pracę na czas określony jest traktowane zgodnie z art. 25 (1) Kodeksu pracy (dalej: k.p.) jako zawarcie kolejnej umowy o pracę. Skoro w trakcie trwania zawartej z pracownikiem samorządowym umowy o pracę na czas określony, 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: nowa ustawa o pracownikach samorządowych), wówczas przedłużenie zawartej umowy jest traktowane jako zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, do której należy stosować przepisy nowej ustawy.


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 25 (1) par. 2 k.p., uzgodnienie pomiędzy stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy, uważa się za zawarcie od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony. Poprzednia ustawa o pracownikach samorządowych nie zawierała szczególnych postanowień, odnoszących się do umów o pracę zawieranych z pracownikami samorządowymi. Określała jedynie stanowiska, na których stosunek pracy nawiązywał się na podstawie umowy
Zgodnie z art. 5 k.p., jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu pracy stosować należy w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Do umów o pracę zawieranych z pracownikami samorządowymi należało więc stosować art. 25 k.p., w którym wskazane są rodzaje umów o pracę. Z pracownikiem samorządowym mogły być zawierane
umowy o pracę:

  • na czas nieokreślony,
  • na czas określony,
  • na czas wykonania określonej pracy,
  • na zastępstwo.

Wobec osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach zatrudniających pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dotyczy to osób wcześniej niezatrudnionych w jednostkach zatrudniających pracowników samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, które nie odbyły służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 19 nowej ustawy, dla tych osób istnieje obowiązek służby przygotowawczej.
Jeśli z pracownikiem samorządowym zawarto umowę o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy (w opisanym przypadku na 3 miesiące), a ponadto osoba taka nie odbyła służby przygotowawczej, którego to obowiązku nie przewidywała poprzednia ustawa, osobę taką należy traktować jako po raz pierwszy podejmującą pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu nowej ustawy.
Biorąc pod uwagę postanowienia art. 25 (1) k.p., należy uznać, iż przedłużenie dotychczasowej umowyo pracę jest zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony i należy do niej stosować przepisy nowej ustawy o pracownikach samorządowych.


Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458)
Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)