Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w razie niezakończenia oceny okresowej pracownika samorządowego do 1 stycznia br., należy do tej oceny stosować dotychczasowe przepisy dotyczące oceniania. Poprzednia ustawa o pracownikach samorządowych nie przewidywała możliwości zmiany oceny, tak jak czyni to obecna ustawa o pracownikach samorządowych. W związku z tym należy przyjąć, że bezpośredni przełożony powinien dokonać ponownej oceny pracownika samorządowego, lecz nie wcześniej, niż po upływie trzech miesięcy.


Uzasadnienie:
Ustawa o pracownikach samorządowych obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. wprowadziła nowe zasady dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych. W art. 57 ust. 2 nowa ustawa zawarła przepis, na podstawie którego do ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Jeżeli ocena dokonywana wobec pracownika starostwa powiatowego nie została zakończona przed 1 stycznia 2009 r., tj. przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o pracownikach samorządowych, należy do tej oceny nadal stosować przepisy poprzedniej ustawy o pracownikach samorządowych. Przewidywała ona w art. 17 ust. 3, że pracownikowi samorządowemu służy odwołanie od oceny kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od jej doręczenia do kierownika jednostki zatrudniającej pracowników samorządowych. Jednocześnie, z brzmienia art. 17 ust. 4 określającego skutki otrzymania podwójnej negatywnej oceny wynika, że jedynym trybem w razie otrzymania ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej jest dokonanie oceny po raz drugi i to nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy. Poprzednia ustawa nie zawierała innych przepisów dotyczących procedury rozpatrywania odwołań.
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje w art. 27 ust. 6 i 7, że odwołanie pracownika samorządowego rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia, a w przypadku uwzględnienia odwołania, ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.
Możliwość zmiany dokonanej oceny w razie uwzględnienia odwołania dotyczy jednak ocen okresowych dokonywanych w oparciu o nową ustawę o pracownikach samorządowych.
Skoro więc w opisanym przypadku ocena nie została zakończona przed dniem wejścia w życie przepisów nowej ustawy o pracownikach samorządowych, należy stosować przepisy dotychczasowej ustawy. Nie jest więc możliwa w omawianym przypadku zmiana ujemnej oceny. Oceny należy w tej sytuacji dokonać ponownie


Podstawa prawna:
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) – „nowa ustawa”
Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) – „poprzednia ustawa”