Zatrudnienie pracownika samorządowego na wolnym stanowisku urzędniczym wymaga przeprowadzenia naboru nawet wobec osoby, która poprzednio była zatrudniona na tym stanowisku w ramach umowy o pracę na zastępstwo.Uzasadnienie:
W art. 11 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zawarto bardzo podobny do poprzednio obowiązującej ustawy zapis, iż na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór. W odróżnieniu jednak od poprzedniej, obecnie obowiązująca ustawa wprowadziła w art. 12 definicję wolnego stanowiska urzędniczego stanowiąc, że stanowiskiem takim jest:

  • stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
    posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku,

  • stanowisko, na które nie został przeprowadzony nabór,
  • stanowisko, na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.Powyższa definicja ułatwia stosowanie przepisów dotyczących naboru i wypełnia luki, które zawierała poprzednia ustawa.
Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje też w art. 12 ust. 2, iż zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika samorządowego nie wymaga przeprowadzenia naboru. Powyższe wyłączenie należy odnieść jednak jedynie do sytuacji, w której umowa o pracę z danym pracownikiem zawierana jest na czas określony w celu zastępstwa danego pracownika samorządowego, którego nieobecność jest usprawiedliwiona.
Wyłączenia przepisów o naborze nie można jednak interpretować rozszerzająco i odnosić do sytuacji, w której pracownik taki będzie później zatrudniany na umowę o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony, która nie jest umową na zastępstwo.
Zatrudnienie osoby dotąd zatrudnionej na danym stanowisku na zastępstwo jest możliwe jedynie w przypadku powstania wakatu, a więc zwolnienia zastępowanego pracownika. W takiej sytuacji należy traktować to stanowisko jako wolne stanowisko urzędnicze. Obsadzenie wolnego stanowiska urzędniczego jest możliwe zgodnie z ustawą jedynie w ramach przeprowadzenia naboru.
Gdyby wobec osoby zatrudnionej na danym stanowisku w ramach umowy o pracę na zastępstwo nie istniała konieczność przeprowadzenia naboru w celu jej późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, zapis taki znalazłby się w ustawie o pracownikach samorządowych jako kolejny wyjątek odnoszący się do pracowników zatrudnianych na zastępstwo.
W sytuacji, w której ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, pominięcie ustawowej procedury naboru wobec osób zatrudnionych wcześniej w ramach umowy na zastępstwo stanowi ominięcie przepisów o naborze pracowników samorządowych.


Podstawa prawna:
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) – „nowa ustawa”,
Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) – „poprzednia ustawa”