W przypadku jednostek samorządowych, których pracownicy należą do dwóch różnych grup zawodowych, należy stosować odrębne reżimy prawne W przypadku nauczycieli stosowanie, nawet odpowiednie, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest wykluczone. Z kolei wobec pracowników obsługi szkół przepisy te mają w pełni zastosowanie.


Uzasadnienie::
Ustawa z 29 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej ustawa o pracownikach samorządowych) w art. 3 stanowi, że jej unormowań nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych wymienionych w art. 2 tej ustawy, których status prawny określają odrębne przepisy. Szkoły stanowią z reguły jednostki budżetowe gmin lub miast i jako takie należą do grupy samorządowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Mimo to nie wszyscy zatrudnieni w szkole będą pracownikami samorządowymi w rozumieniu tej ustawy.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach itp.), względnie w placówkach niepublicznych, mających uprawnienia placówek publicznych), nawet jeżeli ich pracodawcą formalnie jest jednostka samorządowa (np. szkoła będąca jednostką budżetową gminy) nie są uznawani za pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Ich status, obowiązki i uprawnienia, wynagrodzenie, generalnie wszystkie aspekty stosunku pracy regulują odrębne przepisy Karty Nauczyciela. Jest to regulacja kompleksowa, obejmująca praktycznie wszystkie aspekty stosunku pracy. Stąd nie ma już miejsca na zastosowanie przepisów o pracownikach samorządowych.
Inna sytuacja dotyczy natomiast pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnianych w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi samorządów.
Osoby te są pracownikami samorządowymi, a do ich stosunku pracy w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz – w kwestiach nieuregulowanych – przepisy Kodeksu pracy. Dotyczy to także osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych
w szkołach, a zajmujących stanowiska urzędnicze – np. księgowych, specjalistów ds. kadr itp.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)