Nie, ponieważ działanie takie nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa. Pozyskiwanie takich danych wydaje się zasadne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w odniesieniu do pracowników pełniących strategiczne funkcje.


Uzasadnienie:
Co prawda, w art. 167 Kodeksu pracy ustawodawca przewidział możliwość odwołania pracownika z urlopu, ale nie określił, w jaki sposób takiego odwołania dokonać. Z kolei biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustanowioną w nich zasadę adekwatności nakazującą, aby każdy administrator danych przetwarzał tylko dane, które są adekwatne do celu, w jakim są przetwarzane, należy stwierdzić, że żądanie od wszystkich pracowników podania informacji o miejscu pobytu i numerze telefonu, pod którym można zastać pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego, wydaje się nieuzasadnione.
Na poparcie tej tezy warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2005 r., w którym sąd orzekł, iż adekwatność dadanych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga między uprawnieniem osoby do dysponowania swoimi danymi a interesem administratora danych. Równowaga będzie zachowana jeżeli administrator danych zażąda danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane.
Dlatego pozyskiwanie od wszystkich pracowników wybierających się na urlop takich danych osobowych jak miejsce pobytu i numer telefonu, na wypadek ewentualnej konieczności odwołania pracownika z urlopu, należy uznać za naruszające zasadę adekwatności przetwarzania danych.
Konieczność odwołania pracowników z urlopu dotyczy zapewne tylko części zatrudnionych, wobec tego niecelowe jest pozyskiwanie od każdego pracownika idącego na urlop jego numeru telefonu. Przekazanie pracodawcy takich informacji wydaje się uzasadnione jedynie w przypadku pracowników pełniących strategiczne funkcje w urzędzie i co do których prawdopodobne jest, że może zaistnieć konieczność odwołania ich z urlopu.
Ponadto warto w tym przypadku wskazać na możliwość ewentualnego wyposażenia takich pracowników w telefony służbowe.


Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. • z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/WA 917/2005)