Pracownicy mianowani pozostają zatrudnieni w samorządzie przez kilka lat na dotychczasowej podstawie. Ich zwolnienie możliwe jest jedynie w sytuacjach
szczególnych, zaś wynagrodzenie opiera się na dotychczasowych przepisach wykonawczych.


Uzasadnienie:
Obecnie obowiązująca ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje zatrudniania w samorządzie na podstawie mianowania. Brak mianowania nie oznacza, że ta podstawa zatrudnienia znika z początkiem 2009 r., a na razie jedynie to, że nie będą nawiązywane stosunki pracy na tej podstawie.
Do 1 stycznia 2012 r. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, może nastąpić w przypadku:

  • likwidacji lub reorganizacji jednostki, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko,
  • niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
  • stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko; w celu zbadania stanu zdrowia pracownika samorządowego mianowanego można skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na jego prośbę,
  • nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu nie zdolności do pracy,
  • utraty nieposzlakowanej opinii.

Zwolnienie możliwe jest także wówczas, gdy zachodzą przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego, tożsame z zawartymi w art. 52 K.p., jak również w razie dłuższej nieobecności. W tym drugim przypadku możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn – po upływie okresów przewidzianych w art. 53 par. 1 K.p.
Bez wypowiedzenia zwolniony zostanie również pracownik mianowany, który utracił obywatelstwo polskie. Zgodnie z art. 13 ustawy o obywatelstwie polskim obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. W konsekwencji skutek w postaci zwolnienia będzie uzależniony tutaj od działań danej osoby.
Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania powstały zgodnie z obowiązującą do końca 2008 r. ustawą o pracownikach samorządowych przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zachowują także moc przepisy wykonawcze dotyczące tej grupy pracowników w zakresie zasad wynagradzania.
Na podstawie mianowania zatrudniani byli pracownicy na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy bądź związku międzygminnego. W konsekwencji nadal znajdują do nich zastosowanie w zakresie wynagrodzenia przepisy rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Pomimo tego, że ukazało się już rozporządzenie płacowe na podstawie obecnie obowiązującej ustawy nie wpłynie ono – do końca 2011 roku na wynagrodzenia tej grupy pracowników. Po tym dniu już w pełni objęci zostaną przepisami płacowymi obowiązującymi w jednostce – zarówno przepisami rozporządzeń, jak i postanowieniami obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania, co przy obecnych regulacjach ustawowych jest bardziej istotne.
Niedopuszczalne byłoby we wskazanym okresie zastosowanie do pracownika mianowanego wypowiedzenia zmieniającego, zmierzającego do obniżenia wynagrodzenia.


Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo rządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1458)
Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (t. j. Dz.U. z 2000 r. nr 28, poz. 353 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1223 ze zm.)