Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców,
data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Od pracowników może pozyskiwać więcej informacji. Jednak obowiązek ich podania musi wynikać z konkretnych przepisów.


Uzasadnienie:
Zakres danych osobowych, które pracodawca może pozyskać od pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie reguluje art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: K.p.).
Zgodnie z jego par. 1, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i na-
zwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Natomiast zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika, jest nieco szerszy, gdyż par. 2 powołanego przepisu upoważnia pracodawcę do żądania innych danych osobowych pracownika niż te, które są wymienione w par. 1. Może więc jeszcze pozyskiwać imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych
w prawie pracy, a także numeru PESEL. Ponadto pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych danych osobowych niż wyżej wymienione, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (par. 4 cytowanego przepisu).
Stosownie do art. 221 par. 3 K.p. udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w par. 1 i 2.
Należy podkreślić, iż złożenie takiego oświadczenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika nie może być utożsamiane z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych osób, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgoda ta jest zbędna, bowiem przetwarzanie danych przez pracodawcę w opisanym powyżej zakresie odbywa się na podstawie szczególnego przepisu prawa, a więc przy spełnieniu przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.


Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.)