Biuro jest jednostką miejską i odrębnym pracodawcą, zatem dyrektor obowiązany jest wydawać stosowne zarządzenia i przepisy zakładowe, w tym regulamin wynagradzania.


Uzasadnienie:
Wskazane w pytaniu Biuro Organizacji i Finansów Oświatowych jest jednostką organizacyjną samorządu miasta. Spełnia ono bowiem warunek określony w art. 2 ustawy z 2008 r.
Jeżeli dyrektor Biura ma prawo zatrudniania i zwalniania pracowników, czyli nawiązywania i rozwiązywania z nimi umów o pracę, to w takim wypadku
Biuro to jest odrębnym pracodawcą, a jego pracownicy są pracownikami BOiFO, a nie urzędu miejskiego. Wskazać też należy, że dyrektor Biura w rzeczywistości jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę jako pracownik Biura, któremu powierzane są obowiązki kierownicze. Nie może być
zatrudniony na podstawie powołania, gdyż jedynymi pracownikami zatrudnionymi na tej podstawie są pracownicy wymienieni w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2008 r. tj. zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz skarbnicy – gminy, powiatu, województwa.


Podstawa prawna:
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458) – ustawa z 2008 r.