Stanowisko eksperta jest jednym ze stanowisk w służbie cywilnej. Osoba zajmująca takie stano-wisko może otrzymać awans na stanowisko wyższego
stopnia.


Uzasadnienie:
Urzędnik może być zatrudniony na stanowisku:

  • starszego eksperta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o ile posiada wyższe wykształcenie, a stanowiskiem wyższym jest starszy radca ministra;
  • starszego eksperta, eksperta, młodszego eksperta • ds. produktów leczniczych, ds. produktów medycznych lub ds. produktów biobójczych w Urzędzie
    Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli posiada wykształcenie wyższe;

  • eksperta nadzoru budowlanego w wojewódzkim • lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, gdy legitymuje się wykształceniem wyższym i uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń.


    Podstawa prawna:
    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 12, poz. 79)