Tak. W czasie urlopu macierzyńskiego nie będzie Pani otrzymywała wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków w tym dodatku z tytułu posiadanego stopnia służbowego.


Uzasadnienie:
Przepisy ustawy o służbie cywilnej nie regulują wprost poruszonej przez Panią kwestii. Jednak w takich przypadkach stosuje się przepisy Kodeksu
pracy i inne przepisy prawa pracy. Na podstawie art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania
pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy prawa. Ponieważ w okresie urlopu macierzyńskiego pracownik nie świadczy pracy, zatem w tym okresie nie ma prawo do wynagrodzenia, w tym dodatków wchodzących w jego skład.
Natomiast w okresie niewykonywania pracy kobiecie, która urodziła dziecko przysługuje zasiłek macierzyński. Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego
wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, obliczanej, jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiary zasiłku za jeden dzień urlopu macierzyńskiego stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez daną osobę, za okres 12 miesięcy, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Podstawa prawna:
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267)