Obowiązujące przepisy nie przewidują formalnej możliwości odwołania się od wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Uzasadnienie:
Postępowanie kwalifikacyjne, w danym roku, przeprowadza powołany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zespół sprawdzający,
na którego czele stoi przewodniczący. Do zadań zespołu sprawdzającego należy m.in. ostateczne ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący sporządza sprawozdanie, które przekazuje Dyrektorowi Krajowej Szkoły Administracji Publicznej do zatwierdzenia. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor KSAP przekazuje sprawozdanie Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto należy zwrócić uwagę, nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Szef Służby Cywilnej, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego nakazuje usunięcie naruszenia prawa. Mając na uwadze powyższe, powinien Pan zwrócić się o weryfikację wyników egzaminu do Dyrektora KSAP, Szefa Kancelarii Rady Ministrów albo Szefa Służby Cywilnej.


Podstawa prawna:
• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 stycznia 2007 r. w prawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 13, poz. 82)