W zaistniałej sytuacji Pana umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, i rzeczywiście nastąpi konieczność przeprowadzenia nowego naboru.


Uzasadnienie:
Nawiązanie stosunku pracy pracownika służby cywilnej może nastąpić na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, przy czym w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy. Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która otrzymała pozytywną ocenę albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, oraz osobą zatrudnioną w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust 1 ustawy o służbie cywilnej.
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2008 r. o służbie cywilnej do umów o pracę zawartych na czas określony z osobami, które
podjęły po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, trwających w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy dotychczasowe tj. ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. W przypadku, gdy do zakończenia okresu, na który została zawarta umowa, pozostał, co najmniej rok pracownik może wyrazić zgodę na dokonanie wobec niego pierwszej oceny. Natomiast z osobą podejmującą pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy nawiązano umowę
o pracę na czas określony na podstawie przepisów ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, a do zakończenia okresu, na który została zawarta umowa, pozostało mniej niż rok, można wcześniej rozwiązać umowę i nawiązać stosunek pracy na czas określony do 12 miesięcy.
Uregulowanie kwestii związanych z stosunkiem pracy pracownika służby cywilnej w odrębnej ustawie nie oznacza, iż do tego stosunku nie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy w tym reguła określona w art. 251 par. 1 Kodeksu pracy na podstawie, której pracownik może być u tego samego
pracodawcy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony jedynie dwukrotnie. Dlatego też mając na uwadze, iż nie spełnia Pan warunków do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu Pańskiej umowy należy dokonać nowego naboru.


Podstawa prawna:
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505)