Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak również podatek od środków transportowych to podatki lokalne powstające z mocy prawa i podlegające samoobliczeniu przez podatnika. Płatne są na podstawie składanej przez podatnika deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik nie złoży deklaracji, organ podatkowy, którym dla podatków i opłat lokalnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wszczyna z urzędu postępowanie podatkowe, zmierzające do określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Z tą chwilą prawo i obowiązek określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego spoczywają na organie podatkowym. Wszczęcie postępowania podatkowego następuje w momencie doręczenia podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania.

Wzór postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego:

…………….., dnia …………… r.

Nr pisma

– Podatnik –
………………………..
ul. ……………………
..-… …………………

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 165 § 1, 2 i 4, art. 216–219 i art. 237 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

p o s t a n a w i a m

wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za …. r.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 165 § 1, 2 i 4 ustawy – Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.
Z posiadanych przez organ podatkowy dokumentów: ………………………, wynika, iż zobowiązani są Państwo do regulowania podatku od nieruchomości. Pomimo wcześniejszego wezwania Podatnik nie złożył deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości na rok ……………
Wobec powyższego postanowiono, jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 237 ustawy – Ordynacja podatkowa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Wyjaśnienia:
Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszczęcie postępowania zmierzającego do określenia wysokości zobowiązania podatkowego następuje z urzędu. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. W toku postępowania organ podatkowy wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikłych w toku postępowania podatkowego, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy.
Postanowienie zawiera:

1) oznaczenie organu podatkowego, np.: Wójt Gminy Dominowo, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, Prezydent Poznania;
2) datę wydania postanowienia;
3) oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, a więc imię i nazwisko bądź nazwę podatnika, jego adres lub adres siedziby, ewentualnie oznaczenie pełnomocnika działającego w imieniu podatnika;
4) powołanie podstawy prawnej, w naszym przypadku: „na podstawie art. 165 § 1, 2 i 4, art. 216–219 i art. 237 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)”;
5) rozstrzygnięcie: „postanawiam wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za …. r.”;
6) pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego; w odniesieniu do postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego pouczenie brzmi: „Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 237 ustawy –Ordynacja podatkowa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.”;
7) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. Postanowienie doręcza się na piśmie. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Organ, który wydał postanowienie, jest nim związany od chwili jego doręczenia.

Po doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania organ podatkowy zbiera dokumenty, materiały stanowiące dowód istnienia obowiązku podatkowego. Takimi dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być m.in.: deklaracje podatnika składane w poprzednim roku podatkowym, informacje uzyskane z ewidencji gruntów i budynków (w odniesieniu do podatku od środków transportowych – informacje uzyskane z ewidencji pojazdów) itp. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (naliczenia kwoty podatku), a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa). Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być również oświadczenia stron, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (często przesyłane do gminy z urzędu skarbowego). Gdy wójt zgromadzi już niezbędny materiał dowodowy pozwalający na udowodnienie istnienia obowiązku podatkowego oraz naliczenie kwoty podatku, wzywa podatnika do zapoznania się z aktami sprawy.

Wzór wezwania do zapoznania się z aktami sprawy:

…………….., dnia …………… r.

Nr pisma

– Podatnik –
………………………..
ul. ……………………
..-… …………………

W E Z W A N I E

Na podstawie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

p o s t a n a w i a m

wyznaczyć stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego wezwania.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego urzędu, pokój nr …, w godz. od …… do ……
Z przysługującego prawa do zapoznania się z aktami sprawy strona może, lecz nie musi, skorzystać, co nie ma wpływu na rozstrzygnięcie.

Wyjaśnienia:

Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Bez względu na to, czy strona z przysługującego jej prawa skorzysta, czy nie, najwcześniej ósmego dnia (licząc od daty doręczenia wezwania do zapoznania się z aktami sprawy) wójt przygotowuje i wysyła decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Wzór decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego:

…………….., dnia …………… r.

Nr pisma

– Podatnik –
………………………..
ul. ……………………
..-… …………………

D E C Y Z J A

Na mocy art. 21 § 1 pkt 1 oraz § 2 i 3 w trybie art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

określam

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za ………… rok w kwocie …….. . Odsetki za zwłokę liczy się od dnia ……………. r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania. Terminy płatności podatku od nieruchomości określono w art. 6 ust. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek, według regulacji ustawowej, płatny jest za poszczególne miesiące, bez wezwania, na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Zgodnie z art. 21 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje on decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
W wyniku kontroli konta podatkowego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości na rok …., złożonej przez podatnika w tutejszym urzędzie, organ podatkowy stwierdził, że zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane i w ten sposób powstała zaległość podatkowa w kwocie ……… zł wraz z odsetkami na dzień ………. r. w kwocie …… zł, przy czym odsetki te wzrastają do dnia dokonania wpłaty włącznie
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza ……..
Zgodnie z art. 224 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Wyjaśnienia:
W decyzji określającej najważniejsze jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego, które stanowi nie tylko zaległy podatek, ale również podatek jeszcze niewymagalny. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania przypisu zobowiązania podatkowego na mocy § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz.761).

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania. Terminy płatności podatku od nieruchomości określono w art. 6 ust. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek, według regulacji ustawowej, płatny jest za poszczególne miesiące, bez wezwania, na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje on decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy orzeka w drodze decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

Decyzja musi zawierać:
1) oznaczenie organu podatkowego, np.: Wójt Gminy Dominowo, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, Prezydent Poznania;
2) datę wydania decyzji;
3) oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, a więc imię i nazwisko bądź nazwę podatnika, jego adres lub adres siedziby, ewentualnie oznaczenie pełnomocnika działającego w imieniu podatnika;
4) powołanie podstawy prawnej, w naszym przypadku: „na mocy art. 21 § 1 pkt 1, § 2 i 3 w trybie art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)”;
5) rozstrzygnięcie: „określam wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za ………… r. w kwocie …….. zł. Odsetki za zwłokę liczy się od dnia ……………. r.”;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne; uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Uzasadnienie prawne zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa;
7) pouczenie o trybie odwoławczym: „Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza …….. ”;

8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. Decyzję doręcza się stronie na piśmie. Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia.

Hanna Kmieciak

Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu publiczni.pl portalRB.pl :: Serwis dla księgowych sektora finansów publicznych